Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

ogłasza przetarg nieograniczony na:

opracowanie dokumentacji projektowych
wyposażenia terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej
położonego w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44
w infrastrukturę techniczną
umożliwiającą jego zagospodarowanie na cele strefowe.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
– cena: 85%
– termin wykonania:15%
Pożądany okres realizacji zamówienia :
– rozpoczęcie prac projektowych:bezpośrednio po zawarciu umowy nie później niż: do dnia 27.01.2012 r.
– zakończenie wszystkich prac projektowych wraz z pozyskaniem pozwoleń na budowę: do dnia 31.08.2012r.
Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem załączników zamieszczone zostaną na stronie internetowej ŁSSE .S.A. – www.sse.lodz.pl od dnia 11.01.2012 r.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 najpóźniej do dnia 23.01. 2012 r. (środa) do godz. 11°°.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2012 r. (środa) o godz. 12°° w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. pok. Nr 4 lub telefonicznie (42) 275-50-63 lub (42) 275-50-65.

Załączniki: