Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź
ul. ks. Tymienieckiego 22/24

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych drogi wewnętrznej Kompleksu 3 w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Istotne warunki  zamówienia wraz z formularzem ofertowym i kompletem załączników zamieszczono na stronie internetowej :  www.sse.lodz.pl. od dnia 12.05.2011r

Wymagany okres realizacji zamówienia:
– rozpoczęcie : od dnia 01.07.2011r.
– zakończenie : do dnia  31.09.2011r.

Zamówienie obejmuje wykonanie robót remontowych drogi wewnętrznej Kompleksu 3 polegających na wymianie na nowe zniszczonych i uszkodzonych krawężników betonowych, płyt chodnikowych oraz przełożeniu płyt chodnikowych w miejscach obniżeń i kolein.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
– cena  : 100%

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. ( sekretariat )  najpóźniej do dnia 23.05.2011r. do godz. 11³º.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2011r. o godz. 12ºº w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.  lub telefonicznie ( 0-42 ) 275-50-50