Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24
ogłasza przetarg nieograniczony na:

wyłonienie Wykonawcy budowy odwodnienia terenu Kompleksu 1 ŁSSE w Konstantynowie Łódzkim, na odcinku zlokalizowanym pomiędzy nieruchomością SCHRAG POLSKA Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 15 (oznaczoną jako działka nr ewid. 62/5 obrębu K-18 Konstantynowa Łódzkiego), a ul. Łąkową oraz likwidację rowu melioracyjnego RN-17 na tym odcinku.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
–    cena: 80%
–    długość okresu gwarancji na roboty budowlane: 20%

Wymagany okres realizacji całości zamówienia:
–   rozpoczęcie:  najpóźniej od dnia 09.05.2016 r.
–   zakończenie: najpóźniej do dnia 30.09.2016 r.

Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem załączników zamieszczone zostaną na stronie internetowej ŁSSE S.A. www.sse.lodz.pl 30.03.2016 r.

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi do dnia 19.04.2016 r. do godz. 12ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2016 r. o godz. 12³º w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – pok. 1.15  lub telefonicznie (42) 275-50-65,  (42) 275-50-80.

Do pobrania:
Odpowiedź na zapytanie 2
Odpowiedź na zapytanie 1
Przedmiar
Projekt
IWZ