Zamawiający działając zgodnie z zapisem poz.11 Istotnych Warunków Zamówienia pragnie wnieść sprostowanie popełnionych oczywistych omyłek pisarskich w dokumentach przetargowych do pobrania przez Oferentów zamieszczonych na stronie internetowej ŁSSE S.A. tj.

1. w poz.7.2 Istotnych Warunków Zamówienia błędnie podano datę terminu wykonania zadań projektowych I, II, III, IV, i V określaną przez oferenta powodującą odrzucenie jego oferty tzn. w tekście IWZ jest – „po dniu 30.06.2011r.” winno być – ” po dniu 30.07.2011r.”.

2. w załączniku Nr 3 IWZ ( formularz ofertowy ) w poz. 5.2 pkt. b) do wypełnienia dotyczącej deklarowanego przez oferenta terminu zakończenia prac projektowych złożeniem wszystkich kompletnych wniosków o wydanie decyzji pozwoleń na budowę zamiast zapisu – „b) dla zadania I, zadania II, zadania III, zadania IV i zadania V” winno być – „b) dla zadania VI i zadania VII „