Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza przetarg nieograniczony

na wyłonienie Wykonawcy inwestycji obejmującej przebudowę drogi wewnętrznej ŁSSE S.A. zlokalizowanej na działce o nr ewid. 258/28 obręb Lućmierz Las w zakresie budowy chodnika, zjazdu publicznego oraz zatoki postojowej.

Kryteria oceny ofert:

  • cena: 80%
  • termin wykonania zamówienia: 20%

Przewidywany termin realizacji całości zamówienia: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem pozostałych załączników zostały udostępnione Oferentom na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl w zakładce „Przetargi“.

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) w Łodzi przy ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G do dnia 01.10.2019 r. do godz. 13ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2019 r. o godz. 1330 w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w sali konferencyjnej K3 zlokalizowanej na parterze przy recepcji głównej. Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. pok. 1.15 lub telefonicznie (42 275 50 92).