Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza przetarg nieograniczony

na wyłonienie Wykonawcy inwestycji obejmującej wykonanie ocieplenie budynku nr 60 wraz z adaptacją części obiektu na pomieszczenia socjalne i gospodarcze zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24.

Kryteria oceny ofert:
– cena: 80%
– termin wykonania zamówienia: 20%

Przewidywany termin realizacji całości zamówienia: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem pozostałych załączników zostały udostępnione Oferentom na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl w zakładce „Przetargi“.

Oferty należy składać droga e-mail na adres wpisany w Istotnych Warunkach Zamówienia do dnia 23.06.2020 r. do godz. 13ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2020 r. o godz. 1330 w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są telefonicznie (605 122 729).