Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy inwestycji obejmującej Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Budynku Biura Zarządu ŁSSE S.A. zlokalizowanego w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Kryteria oceny ofert:

– cena: 80%

– termin wykonania zamówienia: 20%

Przewidywany termin realizacji całości zamówienia: do końca roku 2021 r.

Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem pozostałych załączników zostaną udostępnione Oferentom na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl w zakładce „Przetargi“ w dniu 31.08.2021 r.

Oferty należy składać zgodnie z warunkami opisanymi w Istotnych Warunkach Zamówienia do dnia 10.09.2021 r. do godz. 13ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2021 r. o godz. 1330 w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są telefonicznie (605 122 729).