Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź
ul. ks. Tymienieckiego 22/24

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wyłonienie Wykonawcy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z pompownią ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odejściami bocznymi, odprowadzających ścieki sanitarne z terenu ŁSSE w Lućmierzu do systemu kanalizacji sanitarnej miasta Zgierza.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
– cena: 80%
– termin zakończenia budowy: 10%
– długość okresu gwarancji na roboty budowlane: 10%
Wymagany okres realizacji całości zamówienia:
– rozpoczęcie: najpóźniej od dnia 4.05.2015 r.
– zakończenie: najpóźniej do dnia 27.11.2015 r.

Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem załączników zamieszczone zostaną na stronie internetowej ŁSSE S.A. www.sse.lodz.pl w dniu 1.04.2015 r.

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi do dnia 21.04.2015 r. do godz. 12ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2015 r. o godz. 12³º w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.- pok.1.14 i 1.15 lub telefonicznie (42) 275-50-63, (42) 275-50-65.

 

Pobierz wszystkie załączniki
Zadanie 1
Zadanie 2
Kanalizacja sanitarna – Zadanie I
Kanalizacja sanitarna – Zadanie II

Zapytania Oferentów i Wyjaśnienia

Zadanie 1
Wyjaśnienia do zapytań Oferentów
Przedmiar robót