sse

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź
Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wyłonienie Wykonawcy odbudowy studni głębinowej wraz z zasilaniem jej w energię elektryczną oraz budowy rurociągu zasilającego w wodę zbiornik p.poż. w Kompleksie 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24.

  Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • cena: 80%
  • długość okresu gwarancji na roboty budowlane: 20%

Pożądany okres realizacji całości zamówienia:

  • rozpoczęcie: najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na wykonanie zamówienia
  • zakończenie: najpóźniej w ciągu 5 tygodni od dnia zawarcia umowy na wykonanie zamówienia

Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem załączników zamieszczone zostaną do dnia 7.12.2016 r. na stronie internetowej ŁSSE S.A. www.sse.lodz.pl

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) przy ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G w Łodzi do dnia 16.12.2016 r. do godz. 10³º.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2016 r. o godz. 11ºº w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – pok. 1.15 lub telefonicznie (42) 275-50-65, (42) 275-50-80.