Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2 oraz
nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Radomsko, Kompleks 2 – w Radomsku, przy ul. Stolarzy (powiat radomszczański, województwo łódzkie), obręb ewidencyjny 36, oznaczoną jako działka gruntu o nr 5/127 o powierzchni 2,1103 ha, powstałą – na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 20 sierpnia 2015 roku – z podziału działki nr 5/123, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/00056334/4, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Miasta Radomsko i jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oferowana nieruchomość położona jest w jednostce urbanistycznej 1P/U – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty orne klasy RV i RVI.

Cena wywoławcza netto nabywanej nieruchomości, wynosi: 1.108.000,00 PLN + podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium wynosi: 150.000,00 PLN.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej zaokrąglone do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 11.080,00 PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. od 8.00 do 16.00, po uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A.
lub telefonicznie 42 275 50 71.
wpłacenie nie później niż do dnia 4 grudnia 2015 roku wadium w pieniądzu (PLN) w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Miasta Radomsko: ESBANK Bank Spółdzielczy
w Radomsku nr 98 8980 0009 2001 0037 5283 0014.Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Radomsko.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Radomsko w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży i nabycia nieruchomości od Miasta Radomsko w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 4 grudnia 2015 roku do godz. 15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ŁSSE S.A. w dniu 7 grudnia 2015 roku o godz. 11.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nieruchomości o równowartość co najmniej jednego postąpienia.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej warunkowej umowy sprzedaży, które nastąpi nie wcześniej niż przed upływem siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcia ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi” oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko pod adresem www.radomsko.pl.
The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section “Tenders”.