Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. (42) 676 27 53, 676 27 54, fax (42) 676 27 55

 

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, ogłasza przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

– uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2 oraz

– nabędzie niezabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka gruntu o nr 5/115, położoną w Radomsku, przy ul. Przedsiębiorców i Stolarzy, obręb geodezyjny nr 36, o powierzchni 0,5000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr PT1R/00056334/4, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Gminy Miasta Radomsko i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Podstawa sprzedaży: Uchwała Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17.12.2013 r. Nr XLVI/420/13. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej – jednostka urbanistyczna 3P/U – oraz częściowo w jednostce urbanistycznej 2 KD-L – teren dróg publicznych klasy lokalnej.

Cena wywoławcza netto oferowanej nieruchomości wynosi: 282.000,00 PLN (+ VAT w wysokości 23%). 

Wadium wynosi: 28.200,00 PLN. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1)wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od  8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (42) 275 50 60, 275 50 69. 

2)wniesienie nie później niż do dnia 25 kwietnia 2014 roku wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Miasta Radomsko w ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku nr: 98 8980 0009 2001 0037 5283 0014. 

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości od Gminy Miasta Radomsko. 

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 25 kwietnia 2014 roku do godz. 16.00. Ich otwarcie nastąpi w dniu 30 kwietnia 2014 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 10.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” 

i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów 

i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – dział przetargi oraz na stronie internetowej Miasta Radomsko: www.radomsko.pl ( BIP).

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section tenders.