Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert
w przetargu łącznym
mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Rawa Mazowiecka, Kompleks 1 oraz

  1. nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Rawie Mazowieckiej,
  2. przy ul. Opoczyńskiej (powiat rawski, województwo łódzkie), obręb 5 miasta Rawa Mazowiecka składającą się z działek gruntu o nr:3/22 o pow. 1,6707 ha, 3/23 o pow. 0,1390 ha i 3/25 o pow. 1,6698 ha, ołącznej powierzchni 3,4795 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1R/00037317/1, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Sprzedaż prawa własności nieruchomości wymieniona w pkt. 2 dokonana zostanie w trybie przetargu pisemnego ograniczonego do przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w ŁSSE na tejże nieruchomości.Wybór formy przetargu wynika z faktu, iż grunty przeznaczone do przetargu objęte są Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Powiatu Rawskiego i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i jest wolna od zobowiązań na rzecz osób trzecich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oferowana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 5.33.PU,KD,EE o następującym przeznaczeniu: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny komunikacji – ulica dojazdowa, tereny urządzeń elektroenergetycznych. W ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Rawskiego przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako grunty rolne klas RIIIb, RIVa, RIVb, rów i droga.

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.782 z późn. zm.) minął 24 lutego 2016 roku.

Cena wywoławcza brutto nabywanej nieruchomości wynosi: 2.756.184,00 PLN – w tym podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej brutto, po zaokrągleniu do pełnych złotych, tj.: 275.618,00 PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację Istotnych WarunkówPrzetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. od  8.00 do 16.00, po uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A.
    lub telefonicznie 42 275 50 64.
  2. wpłacenie nie później niż do dnia 30 maja 2016 roku wadium przelewem na rachunek sum depozytowych Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej filia w Rawie Mazowieckiej, nr: 05 9291 0001 0056 5958 2000 0030. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży i nabycia nieruchomości od Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 30 maja 2016 roku do godz. 16.00.

Lista uczestników zakwalifikowanych do przetargu zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiatrawski.pl  i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej w dniu 01.06.2016r.

Komisja przetargowa na posiedzeniu w siedzibie ŁSSE S.A. w dniu 3 czerwca 2016 roku o godz. 11.00 dokona otwarcia ofert.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2073).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak
niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej warunkowej umowy sprzedaży, które nastąpi nie wcześniej niż przed upływem siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości.

O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej www.powiatrawski.pl oraz opublikowana zostanie w dniu 30.03.2016 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section “Tenders”.