Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
ul. ks. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w związku ze zmianą stałej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej na terenie Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24
Wymagany okres realizacji zamówienia :
– rozpoczęcie: najpóźniej od dnia 01.03.2012 r.
– zakończenie: do dnia 30.03.2012 r.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
– cena: 100%
Istotne Warunki Zamówienia z kompletem załączników dostępne są na stronie internetowej ŁSSE S.A. – www.sse.lodz.pl/przetargi.
Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna (sekretariat) w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24 najpóźniej do godz. 14oo dnia 17.02.2012r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2012 r. o godz. 143° w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna.
Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna (pok. nr 3) lub telefonicznie (42) 275-50-61 lub 609 474 070.

Załączniki: