Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź
Ul. ks. Tymienieckiego 22/24
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie robót budowlanych związanych z docelowym zagospodarowaniem terenu wraz
z elementami małej architektury przyległego do budynku hydroforni w Kompleksie 3 ŁSSE
w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24
Wymagany okres realizacji zamówienia :
– rozpoczęcie : najpóźniej do dnia 14.09.2011 r.
– zakończenie : do dnia 28.10.2011 r.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
– cena: 95%
– długość udzielonej gwarancji: 5%

 

Istotne Warunki Zamówienia z kompletem załączników zamieszczone zostaną na stronie
internetowej ŁSSE S.A. – www.sse.lodz.pl od dnia 16.08.2011 r.
Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
( sekretariat ) najpóźniej do godz. 1130 dnia 30.08.2011 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2011 r. o godz. 1200 w siedzibie Zarządu Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. pok. nr 4 lub telefonicznie (42) 275-50-63 lub
(42) 275-50-65.

Załączniki: