Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź
Ul. ks. Tymienieckiego 22/24
Ogłasza II przetarg nieograniczony na:
Wykonanie robót budowlanych związanych z docelowym zagospodarowaniem terenu wraz z elementami małej architektury przyległego do budynku hydroforni w Kompleksie 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24
Wymagany okres realizacji zamówienia :
– rozpoczęcie : najpóźniej od dnia 03.10.2011 r.
– zakończenie :do dnia 30.11.2011 r.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
– cena: 95%
– gwarancja: 5%
Istotne Warunki Zamówienia z kompletem załączników zamieszczone są na stronie internetowej ŁSSE S.A. – www.sse.lodz.pl.
Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.(sekretariat) najpóźniej do godz. 11³° dnia 20.09.2011 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2011 r. o godz. 12°° w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. pok. nr 4 lub telefonicznie (42) 275-50-63
lub (42) 275-50-65.
Przetargi, wt., 06/09/2011 – 15:45
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania na:

„Wykonanie robót budowlanych związanych z docelowym zagospodarowaniem terenu wraz z elementami małej architektury przyległego do budynku hydroforni w Kompleksie 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24”

Przetarg zostaje unieważniony z uwagi na brak złożenia żadnej ważnej oferty.

Łódź, dnia 01.09.2011 r.

Załączniki: