Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

 

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert do rokowań, mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w:

1.Podstrefie Kutno, Kompleks 1,

2.Podstrefie Tomaszów Mazowiecki, Kompleks 3.

Warunkiem przystąpienia do każdego z wyżej wymienionych rokowań jest:

1.  wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” za cenę 20.000 zł + 23% VAT oraz 

2.  złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego przedsięwzięcia.

„Specyfikacje istotnych warunków rokowań” można otrzymać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22/24 codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. 

Szczegółowe informacje na temat rokowań i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie: 42 275 50 60, 42 275 50 64/ 69. 

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. (w sekretariacie) codzienne oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00. 

 

Ostateczny termin składania ofert upływa:

1.Podstrefa Kutno, Kompleks 1 – w dniu 26 maja 2014 roku o godz. 16.00,

2.Podstrefa Tomaszów Mazowiecki, Kompleks 3 – w dniu 29 maja 2014 roku o godz. 16.00.

 

Otwarcie ofert złożonych do postępowań nastąpi w siedzibie ŁSSE S.A.:

1.Podstrefa Kutno, Kompleks 1 – w dniu 27 maja 2014 roku o godz. 14.00,

2.Podstrefa Tomaszów Mazowiecki, Kompleks 3 – w dniu 30 maja 2014 roku o godz. 13.00.

 

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków rokowań” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r., nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).

W każdej z wyżej wymienionych procedur rokowań, postępowanie wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów. 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.