Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną informuje, że w ogłoszeniu o przetargu łącznym opublikowanym w Pulsie Biznesu dnia 29 lipca 2010 roku, którego przedmiotem będzie wyłonienie przedsiębiorcy, który
uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks Nr 1 (dawniej Nowy Józefów – Srebrna) oraz
nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową składającą się z działek gruntu o nr 86/5 i 87/5 położoną w Konstantynowie Łódzkim w obrębie geodezyjnym K-18 o łącznej powierzchni 1.0263 ha.
błędnie podano cenę wywoławczą nieruchomości. Niniejszym prostuje, iż cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.862.340,00 PLN + obowiązujący podatek VAT w wysokości 22%.

Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian.