Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.; 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 42 676 27 53 fax: 42 676 27 55, www.sse.lodz.pl, e–mail: info@sse.lodz.pl, informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie:

Wykonawcy dokumentacji projektowych doprowadzenia do terenu inwestycyjnego objętego Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, położonego w miejscowości Bukowiec w gminie Brójce, infrastruktury technicznej oraz usunięcia z niego kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej SN 15kV.

Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 1
Liczba odrzuconych ofert: 0

ŁSSE S.A. informuje, że decyzją Zarządu do realizacji wybrano ofertę: Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Podrzecznej 5a, za cenę brutto 275.520,00 PLN.

Łódź, dnia 05.05.2015 r.