INFORMACJA

o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Turek, Kompleks 1

W dniu 13 grudnia 2016 roku rozstrzygnięty został przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Turek, Kompleks 1 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Turek, położoną w Turku w rejonie ul. Korytkowskiej i ul. Przemysłowej (powiat turecki, województwo wielkopolskie), oznaczoną jako działka gruntu o numerze 783/24 o powierzchni 2,9378 ha, obręb ewidencyjny 0002 Turek B, dla której Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00041476/5, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma DeVeris Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:

DeVeris Polska sp. z o.o. jest spółką celową powołaną do realizacji inwestycji polegającej na budowie siedziby Spółki oraz zakładu produkcyjnego, wytwarzającego innowacyjne produkty paszowe przeznaczone do żywienia zwierząt hodowlanych oraz domowych.

INWESTYCJA:

Na terenie ŁSSE powstanie zakład produkcyjny wytwarzający innowacyjne oraz funkcjonalne białka dla żywienia zwierząt hodowlanych oraz domowych, głównie suszoną rozpyłowo plazmę oraz hemoglobinę z krwi drobiowej, przeznaczone dla producentów pasz oraz producentów karmy dla zwierząt domowych, a także hodowców zwierząt, zarówno w kraju jak i za granicą. W wyniku przedmiotowej inwestycji, Przedsiębiorca zamierza rozwinąć linie produktów, które ograniczą wykorzystanie antybiotyków w hodowli zwierząt oraz które zwiększą ekologiczność hodowli.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 23.000.000,00 PLN w terminie do dnia 30 września 2018 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy co najmniej 25 pracowników w terminie do dnia 30 września 2020 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 25 pracowników przez okres 3 lat.