INFORMACJA

o wynikach przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Kutno

W dniu 14 września 2011 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczona jako działki gruntu o nr 295/25 i 295/26 położoną w Kutnie o łącznej powierzchni 4,5149 ha, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

W wyniku przetargu wyłoniona została oferta złożona przez firmę Serioplast Poland Sp. z o.o.

INWESTYCJA:  

Spółka w ramach przedsięwzięcia planowanego na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zamierza wybudować zakład produkcyjny wytwarzający opakowania z tworzyw sztucznych dla przemysłów: farmaceutycznego, chemicznego, detergentów

i kosmetyków, spożywczego. Będzie to 17 zakład produkcyjny wchodzący w skład Grupy Serioplast (Włochy, Francja, Niemcy, Węgry i Słowacja)

Nakłady inwestycyjne:

Łączne wydatki związane z nową inwestycją wyniosą co najmniej 36.202.500,00 zł.

Zatrudnienie:

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zatrudni co najmniej 66 osób w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.