INFORMACJA

o wynikach przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łódź, Kompleks 15

W dniu 20 grudnia 2011 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 15 oraz nabędzie nieruchomości położone w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 175 i ul. Sienkiewicza bez numeru, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako zabudowana działka nr 84/1 i niezabudowana działka nr 76/11, w obrębie S-09, o łącznej powierzchni 0,7793 ha, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

W wyniku przetargu wyłoniona została oferta złożona przez firmę Ericpol Telecom Sp. z o.o.

INWESTYCJA:  

Celem przedsięwzięcia planowanego przez Przedsiębiorcę na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznejbędzie wybudowanie 4-kondygnacyjnego budynku, gdzie Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą związaną z produkcją oprogramowania: projektowaniem, wytwarzaniem, testowaniem, utrzymaniem, rozwojem i serwisem.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 40.500.000,00 PLN w terminie do dnia 31 maja 2015 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia na terenie Strefy co najmniej 100 nowych pracowników w terminie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.