INFORMACJA

o wynikach przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Pruszków.

W dniu 28 grudnia 2011 roku został przeprowadzony przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Pruszków oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową składająca się z działek gruntu o nr 49/4 i 49/5, położoną w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej, o łącznej powierzchni 0,8944 ha, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem .

Ofertę do przetargu złożyła spółka St-Majewski Spółka Akcyjna Sp. k. z siedzibą w Pruszkowie. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:   
Spółka, w ramach nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, zamierza zakupić nieruchomość gruntową, na której planowane jest wybudowanie nowoczesnego kompleksu produkcyjno-magazynowo-biurowego o powierzchni około 5.000 m2, który będzie przystosowany do nowego rodzaju produkcji, w tym m.in. zlokalizowania w nim nowoczesnych linii produkcyjnych, na których Spółka będzie miała możliwość produkować innowacyjne kredki o przekroju trójkątnym.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 16.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz zatrudnić na terenie strefy co najmniej 138 pracowników, z czego co najmniej 20 osób po dniu uzyskania zezwolenia, w  terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz utrzymać to zatrudnienie w łącznej liczbie co najmniej 138 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku.