INFORMACJA
o wynikach przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy,
który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE
Podstrefa Turek, Kompleks 1

W dniu 17 grudnia 2012 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Turek, Kompleks 1 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość, oznaczoną jako działki gruntu o nr 769/7, 769/8, 769/9, 783/23 i 783/25, położoną w Turku w rejonie ulicy Korytkowskiej, o powierzchni łącznej 4,1191 ha, dla której Sąd Rejonowy w Turku – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr KN1T/00041476/5, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

W wyniku przetargu wyłoniona została oferta złożona przez firmę MP Production Sp. z o.o. w organizacji.

INWESTYCJA:  

Firma MP Production Sp. z o.o. w organizacji należy do grupy Messer – producenta
i dostawcy gazów technicznych (ciekłych i sprężonych) oraz gazów specjalnych. Inwestycja, która zostanie zrealizowana przez MP Production zakłada budowę i uruchomienie na terenie Strefy Wytwórni Gazów Skroplonych obejmującej zakład kriogenicznego rozkładu powietrza.

Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 25.000.000,00 EUR
w terminie do dnia 31 marca 2016 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 10 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku i utrzymać zatrudnienia na tym poziomie do dnia 30 września 2020 roku.