INFORMACJA
o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Przykona, Kompleks 1

W dniu 15 września 2015 roku nie został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:
1. uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Przykona, Kompleks 1 oraz
2. nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Przykona
(gmina Przykona, powiat turecki, województwo wielkopolskie), obręb ewidencyjny 0018, składającą się z działek gruntu o nr: 636 oraz 635/3 o łącznej powierzchni 2,3191 ha, dla której Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00041929/6, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.
W przetargu nie została złożona żadna oferta.