W dniu 21 listopada 2012 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 1. Ofertę na rokowania złożyła spółka Faller Pharma Packaging Poland Sp. z o.o. w organizacji. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. 

INWESTOR:    

Inwestycja w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej polegać będzie na utworzeniu zakładu produkcji opakowań dla farmacji oraz świadczeniu szeroko pojętych usług opakowaniowych, komisjonowaniu oraz magazynowaniu opakowań.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej20 867 815,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz zatrudnić przy prowadzeniu działalności na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 35 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku i utrzymać zatrudnienia na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2019 roku.