INFORMACJA

o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE
Podstrefa Łódź, Kompleks 1.

W dniu 30 marca 2012 roku zostały przeprowadzone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 1. Ofertę na rokowania złożyła spółka MABION S.A. z siedzibą w Kutnie. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

W dniu 12 kwietnia 2012 roku Zarząd ŁSSE SA podjął uchwalę w sprawie zatwierdzenia wyników rokowań i wydania ww. firmie zezwolenie na działalność gospodarczą w ŁSSE

INWESTOR:   
Realizacja nowej inwestycji polegać będzie na budowie na terenie Konstantynowa Łódzkiego kompleksu badawczo – przemysłowego biotechnologii medycznej. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania specjalistycznych leków biotechnologicznych stosowanych w terapiach celowanych nowotworów, zaburzeń układu immunologicznego i schorzeń metabolicznych..

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 30.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 30 nowych pracowników w terminie jak wyżej.