Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert
do rokowań, mających na celu wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskają
zezwolenie
na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

I. w Podstrefie Łódź, Kompleks 17,

II. w Podstrefie Łódź, Kompleks 1, Obszar 4

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
1)  wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań” za cenę 20.000 zł + 23% VAT oraz
2)  złożenie pisemnej oferty wraz z warunkami planowanego przedsięwzięcia.

„Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań” można otrzymać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Tymienieckiego 22 G codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. od 8.00 do 16.00, po uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości

na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001
.

Szczegółowe informacje na temat rokowań i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie: 42 275 50 64.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. (w sekretariacie) codzienne, oprócz sobót i niedziel, w godz. od 8.00 do 16.00.

Ostateczny termin złożenia ofert do wymienionych powyżej rokowań upływa w dniu 23 grudnia 2016 r. o godz. 08:30 dla Podstrefy Łódź, Kompleks 17 oraz 28 grudnia 2016 r. o godz. 10:30 dla Podstrefy Łódź, Kompleks 1, Obszar 4.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2016 r. o godz. 9:00 (Podstrefa Łódź, Kompleks 17) oraz 28 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 (Podstrefa Łódź, Kompleks 1, Obszar 4).

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”
i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów
i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2073).

Rokowania wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcia ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w zakładce „Przetargi”.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section Tenders.