Zgodnie z zasadami określonymi w poz. XVIII IWZ na skierowane wyżej cytowane zapytanie Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A udziela następującej odpowiedzi :

 

Niniejszym informujemy o skierowanym przez jednego z Oferentów w dniu 14.10.2010r. następującym zapytaniu dotyczącym  przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu budowlanego rozbiórki i wykonanie robót rozbiórkowych budynków pofabrycznych nr 5, nr 7 i nr 8 zlokalizowanych na terenie Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 :

„Czy zleceniodawca do zakresu robót rozbiórkowych fundamentów oprócz rozbiórki posadzek pod maszyny, fundamentów pod ścianami nośnymi, stóp fundamentowych pod słupami będzie wymagał rozbiórki  żelbetonowych zestawów studni na których posadowiona jest część stóp fundamentowych słupów nośnych ?”

Zgodnie z  zasadami określonymi w poz. XVIII IWZ na skierowane wyżej cytowane zapytanie  Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A  udziela następującej odpowiedzi :

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania całkowitej rozbiórki budynków nr 5, nr 7 i nr 8 wraz z ich fundamentami tj. łącznie z żelbetonowymi zestawami studni na których posadowiona jest część stóp fundamentowych słupów nośnych budynku nr 7.

Jednocześnie Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. pragnie doprecyzować stawiane wymagania dotyczące wykonania zamówienia w części dotyczącej utwardzenia zniwelowanego uprzednio terenu po dokonanych rozbiórkach pod czasowe urządzenie na nim placu parkingowo-manewrowego.

Utwardzenie terenu winno zostać wykonane po zasypaniu wykopów po rozbiórkach fundamentów przedmiotowych budynków  piaskiem i jego zagęszczeniu do poziomu wskaźnika  min. 0,98  z  kruszywa pochodzącego z przetworzonego gruzu betonowego z dokonanych rozbiórek  tj. :

  • podbudowy dolnej o grubości  po zagęszczeniu około 22cm z kruszywa  o średnicy frakcji do 63mm ;
  • warstwy górnej nawierzchniowej o grubości po zagęszczeniu około 10cm z kruszywa o średnicy frakcji od 0,00 mm do 31,5 mm