Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, informuje o zmianie w ogłoszeniu,

opublikowanym w Pulsie Biznesu z dnia 25 maja 2011 roku o przetargu łącznym, którego przedmiotem będzie wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, składającą się z działek gruntu o nr 288/12, 271/5 i 819/1 obręb 3-Sklęczki, położoną w Kutnie przy ul. Południowej o łącznej powierzchni 4,1440 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie – V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgi Wieczyste KW Nr LD1K/00038004/5, LD1K/00004235/6 I LD1K/00030372/9, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Zmienia się następujące terminy:

1/ wadium należy wnieść nie później niż do dnia 19 sierpnia 2011 roku.

2/ ofertynależy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 22 sierpnia 2011 roku do godz. 16.00.

3/ otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2011 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 12.00.

Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (42) 275 50 60, (42) 275 50 64.