Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że dokonuje zmiany w treść ogłoszenia opublikowanego w  Pulsie Biznesu dnia 29 października 2010 roku, którego pięć pierwszych akapitów rozpoczynających się od słów: „jako zarządzający…” otrzymuje następujące brzmienie:

„jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Ostrzeszów oraz
  • nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, składającą się z działek gruntu o nr 638, 640 położoną we wsi Rojów, gmina Ostrzeszów o łącznej powierzchni 2,6878 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr KW KZ1O/00036826/9, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów w rejonie ulicy Hetmańskiej i w Ostrzeszowie w rejonie ulicy Kościuszki, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XVII/117/2008 z 24.04.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 106, poz. 1979 z 30.06.2008 r.), nieruchomość wchodzi w skład jednostki bilansowej o symbolu – 3P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Cena wywoławcza nabywanej nieruchomości łącznie z podatkiem VAT w wysokości 22% wynosi: 1.673.071,40 PLN.

Wadium wynosi: 167.308,00 PLN.”

Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian.