Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

 

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, informuje o zmianie w ogłoszeniu opublikowanym w Pulsie Biznesu z dnia 29 kwietnia 2014 roku o przetargu łącznym, którego przedmiotem będzie wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 3, Obszar 5 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość, oznaczoną jako działka gruntu 

o nr 829/2, obręb 3 Sklęczki, położoną w Kutnie przy ul. Intermodalnej o powierzchni 5,9908 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie – V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o Nr LD1K/00033228/6, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem, i prostuje informację dotyczącą wysokości minimalnego postąpienia, która winna brzmieć: „Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 41.000,00 zł”.

Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (42) 275 50 60, (42) 275 50 64.